Глоба от работодател – законно ли е?

глоба

 

Често чувате и Вие самите от приятели и познати –„този месец получих по-малко месечно възнаграждение, защото работодателят ми ме глоби“, нали?

Аз съм го чувала многократно!

И като че ли, толкова често се повтаря, че се свикна и едва ли не се възприе за нормално случващото се. Допълнително, често работодателят внушава, че налага глоба, защото тя е „дисциплинарно наказание“.

Да, ама не! Знаете ли, че всъщност измежду посочените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания, глоба не фигурира? Read more

Отношенията с дете след раздяла на родителите

раздяла

В предишна моя статия обърнах внимание на това, което следва да имате предвид при предявяване на иск за увеличаване на издръжка. Отново напомням, че с увеличаването на минималната работна заплата за страната на 510 лева се увеличи и размерът на минималната издръжка на дете. Повече по темата, прочетете тук.

Сега искам да обърна внимание на въпроса за отношенията с децата след раздялата на техните родители. Независимо, дали е бил сключен брак или детето е родено извън брачна връзка, след раздялата бившите партньори следва официално да уредят въпроса за издръжката, режима на лични контакти и местоживеенето на детето. Read more

Издръжка на дете – минимален размер и искове за нейното увеличаване

 

издръжка

С настъпването на 2018 година се увеличи размерът на минималната работна заплата в България, който вече е 510 лева. Това от своя страна означава и промяна в размера на минималната издръжка на непълнолетно дете, който съгласно Семейния кодекс е ¼ от размера на минималната работна заплата за страната.

Какво означава това? Read more

Фирма без упражняване на дейност. Имам ли задължения?

фирма

Имате фирма, но същата не упражнява дейност и в един момент редица институции Ви напомнят, че имате задължения спрямо тях. Под задължения визирам не толкова парични такива, а задължения за подаване на данъчни декларации, годишни финансови отчети и прочие, при неизпълнение на които подлежите и на санкция. Read more

Некоректен наемател? Как да се справите с проблема?

 

наемателОтдавате собствения си недвижим имот под наем и докато в началото новият наемател изглежда симпатичен и коректен, то след няколко месеца започват проблеми с плащанията на уговорения наем. Констатирате, че не се плащат редовно задължения за електрическа енергия и вода, а съседи Ви споделят, че наемателят на Вашия имот редовно е посещаван от представители на фирми за бързи кредити или такива за събиране на вземания.

За подобни ситуации са ми споделяли нееднократно и за съжаление подобен модел на поведение вече става клише. Започвам да си мисля, че определено има хора, които сменят жилище след жилище, оставяйки зад гърба си неплатени наеми и задължения и така години наред.

Но да се върнем пак на темата за този симпатичен наемател, който в един момент се оказва некоректен. С основание започвате да се притеснявате какви действия да предприемете. Разбираемо е, ако първата Ви мисъл е да ги изгоните от жилището си, тайно да смените ключалка и други подобни действия, които обаче не препоръчвам, защото самите Вие ще се окажете правонарушители.

Какво всъщност трябва да направите още към момента на предаване на имота на едно непознато за Вас лице?

1. Да подпишете писмен договор с нотариална заверка на подписите. Договорът за наем е неформален договор и не изисква писмена форма за да е действителен, но не е за подценяване значението му като доказателство за възникналите правоотношения, както и възможността да уредите съществените условия като размер на наем, срок за плащане и др. Отделно от това Ви дава възможност за по-бързи действия, ако наемателят се окаже некоректен.

2. Да поискате от наемателя депозит в разумен размер, който обаче да покрие разноските за потребена електрическа енергия, вода и други текущи разходи, ако наемателят напусне без предупреждение и Ви остави в тежест незаплатени такива. В този контекст можете да прочетете моя статия за това, дали се дължи плащане на чужди задължения за електрическа енергия.

3. Разпространена практика в някои държави е възможността наемодателят да поиска от бъдещия ползвател на имота да представи трудов договор. Считам, че това не е в състояние да Ви гарантира редовни плащания, а единствено донякъде да Ви успокои, че лицето има регулярни доходи.

4. Бъдете старателни при изготвяне на договора. Не гледайте на него като „хвърчащ“ лист, а уговорете клаузи, които при последващи съдебни или извънсъдебни действия да бъдат по-сериозна гаранция за защита на Вашите права и материален интерес.

Отношенията с наемателите могат да се развият безпроблемно или с множество съпътстващи проблеми, разрешаването на които ще отнеме значително време.

Със сигурност наемодателят не е безпомощен и колкото и тромави да са съдебните производства, при невъзможност да разрешите проблема извънсъдебно, на практика те остават единствената Ви възможност.

Освен това бъдете внимателни и с фирмите, които ще Ви предложат вместо Вас да търсят наематели и ще поемат ангажимент за всички отношения с тях, включително събиране на месечните плащания. Защо ли?

Ще се обоснова с пример от практиката ми – гражданин на друга държава-членка на ЕС закупува имот в България. Същият рядко посещава България и затова упълномощава представител на фирма, предлагаща горепосочените услуги, за да получава доходи от закупеното в България жилище. Забелязва, че всеки месец му се превежда сума – по-малка от уговорения наем, при което се свърза с мен за да предприема необходимите действия и да проверя какво се случва. Когато се свързах с представител на фирмата се започнаха обяснения как постоянно се правят ремонти и се заплащат услуги по поддръжка. Разбира се, когато поисках документи, които да докажат твърденията, се оказа че такива не са налице, а определено жилището нямаше поддържан вид. Безспорно бяха усвоявани суми не по предназначение, но след като другата страна осъзна, че при съдебен спор ще бъде губеща, направи правилния избор и уредихме възникналия проблем извънсъдебно.

В подобна ситуация могат да се окажат и българите в чужбина, които отдават имоти под наем в България, но фактически нямат възможност да следят какво се случва отблизо.

Затова не се доверявайте сляпо на наемател или фирма, която посредничи във взаимоотношенията Ви с него. При първото съмнение за некоректност е желателно да да се консултирате с адвокат и да предприемете небходимите стъпки, за да избегнете впоследствие по-големи загуби и главоболия.

И понеже темата на статията е наемни правоотношения, споделям с Вас статия, разглеждаща задълженията, които имат наемателите в Германия.

 

 

 

7 заблуди за брака и неговото прекратяване.

бракаЩе обърна внимание на някои въпроси по повод конкретно направени запитвания от Ваша страна. Именно от тях разбирам, че реално съществуват някои грешни представи за имуществените отношения между съпрузите, прекратяването на брака и съответно последствията от това. Ето и въпросите, които сте ми задали, използвайки формата за контакт на сайта ни или електронната поща:

1. Брачен договор може да бъде сключен само преди сключването на граждански брак? Напротив, съгласно българския Семеен кодекс, брачният договор може да бъде сключен и по време на брака, като същият ще породи действие от деня на сключването му или от друга дата, определена в него. Освен това, договорът подлежи на разваляне, изменение и прекратяване.

2. Всичко,което е придобито по време на брака,принадлежи и на двамата съпрузи?

В Семейния кодекс е посочено, че дори след сключване на брака съществува лично имущество. Тоест, независимо, че същото е било придобито по време на съществуващ брак, не е налице съпружеска имуществена общност. Така например вещните права, придобитите по време на брака по наследство и по дарение, принадлежат само на съпруга, който ги е придобил.

3. Имуществената общност се прекратява само при развод и дяловете на двамата съпрузи винаги са равни?

Да, по правило имуществената общност се прекратява с прекратяване на брака и съществува презумцията, че дяловете на двамата съпрузи са равни. НО освен това съпружеската имуществена общност може да бъде прекратена и по време на брака, ако важни причини налагат това, както и ако двамата съпрузи впоследствие изберат да уредят отношенията си с брачен договор или се насочат към режим на разделност.  Законът урежда и други хипотези,при които ще бъде прекратена имуществената общност.

Що се отнася до дяловете – според една от законово уредените хипотези,  може да бъде предявена претенция за по-голям дял при прекратяване на брака поради развод, от страна на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, ако това създава за него особени затруднения.

4. При прекратяване на брака, упражняването на родителските права винаги се предоставя на майката?

Да, определено в повечето случаи е така. Но за да стигне до това решение, съдът обръща внимание на това: дали майката се интересува от детето; полага ли грижи за него; осигурени ли са нормални битови условия за отглеждане на детето и др. Това, както и наличието/отсъствието на други фактори, се вземат предвид при определяне кой от двамат родители ще упражнява родителските права след развода.

5.Така или иначе сме разделени, какъв е смисълът да се развеждаме?

Ако е прекъсната всякаква връзка между двамата съпрузи и съществуването на брака е „само на хартия” е по-добре да предприемете стъпки и към официално прекратяване на брачната връзка. Защо го препоръчвам? Например, при дълга фактическа раздяла закупувате имот с лични средства. То, в този случай ще е налице презумцията за съвместен принос/която е оборима по съдебен ред/ и имотът ще бъде включен в съпружеската имуществена общност.  Намирам същото за неудачно при явна липса на съвместен принос. Както посочих, тази презумция е оборима, но само по съдебен ред.

Налице са и други негативи от фиктивно съществуващ брак, с оглед на което, прекратяването на същия навреме ще Ви спеси доста главоболия и разходи.

6. Ако лицето/В повечето случаи бащата, но не винаги!/, което дължи плащане на издръжка на дете, не работи – не може да бъде претендирано плащането на такава от него?

Напротив, независимо дали дължащият издръжка работи или не, нейният размер е определен със съдебно решение и по силата на същото, следва да я плаща редовно и в посочения размер. Срещу него може да бъде образувано изпълнително дело и вземанията да бъдат събрани не само от трудови възнаграждения.

Освен това, имайте предвид, че с нарастване на нуждите на детето, размерът на издръжката  може да бъде увеличен по съдебен ред.

7. Не мога да се разведа, тъй като брачният ми партньор не живее в България?

Един доста често задаван въпрос, който си обяснявам с факта, че вече много българи живеят извън границите на родината, докато брачните им партньори продължават да живеят в България.

Имайте предвид, че при спазване правилата на българския граждански процес, може да се стигне до бракоразводно решение, дори когато другата страна трайно отстъства от България.

За международната компетентност по искове за развод -прочетете тук.

Това е само една много кратка част от въпросите, които си задават лицата,които се намират в брачни отношения и/или искат да прекратят същите, като изложеното няма характер на юридическа консултация.

При въпроси и необходимост от съдействие, сме на разположение да Ви консултираме по конкретен казус .

А, темата определено ще има продължение в следваща статия.

Ако желаете да следите статии на различни теми в областта на българското и немското гражданско право, последвайте ни и във Фейсбук.

 

Възстановяване на подоходен данък от Германия.

данъкДнешната статия е в областта на данъчното право. Нейн автор е адвокат Радостин Таков, като при конкретни въпроси и необходимост от консултация, можете да се свържете с него, използвайки формата за контакт на сайта ни.

Ако сте работили в Германия, то Вие сте заплащали данък общ доход (Einkommensteuer) и по-конкретно данък върху полученото от вас възнаграждение (Lohnsteuer). Този данък е бил удържан от Вашия работодател от заплатата Ви, заедно със социалните осигуровки. В зависимост от различни фактори и при различни условия, е възможно да сте платили прекалено много данъци, следователно е възможно да са изпълнени предпоставките за възстановяване на надвнесените суми.

Има редица обстоятелства, които водят до възстановяване на подоходни данъци от Германия, като:

 • Вашият годишен доход е под облагаемия минимум;
 • Работили сте на непълно работно време или сте имали временна работа в Германия;
 • Били сте неправилно класифицирани за данъчни удръжки;
 • Оказвали сте финансова подкрепа на своите родители или други зависими лица в България;
 • Плащали сте наем едновременно в Германия и България;
 • Заплатили сте за полети до и от Германия;
 • Имате разходи свързани с работата, като разходите за пътуване, инструменти, работно облекло и т.н.

Съществуват и допълнителни възможности, които са свързани пряко със семейното Ви положение. Данъчните ставки в Германия за семейни двойки са значително по-ниски от тези за необвързаните данъкоплатци, така че си струва да направите съвместно заявление с Вашия съпруг/а. Сумата за възстановяване вероятно ще бъде по-висока, ако сте семейни и подавате декларация съвместно, понеже и минималният праг на облагаемите Ви доходи е по-висок от този за несемейните.

С кои документи трябва да разполагате, ако желаете да кандидатствате за възстановяване на данък?

 • Оригинален документ Lohnsteuerbescheinigung – това е документ, който получавате от всеки работодател при приключване на работните взаимоотношения. В него са вписани общите суми на получените от Вас доходи, удържания от работодателя Ви данък върху заплатата, както и удържаните здравни осигуровки.
 • Оригинален документ Bescheinigung EWR (ЕИП) това е сертификат, издаван от местните данъчни власти, потвърждаващ и доказващ Вашия доход, получен през съответната данъчна година.
 • Копие на паспорт / лична карта

Ако имате конкретни въпроси или желаете да подадете искане за възстановяване на данък от Германия, адвокат Таков може да Ви окаже необходимото съдействие при изготвяне на кореспонденция и нейното коректно водене с компетентните институции.

Ако пък този въпрос не стои пред Вас, но живеете в Германия и Ви вълнуват въпроси относно коректни/некоректни работодатели и наемодатели, можете да прочетете повече в моите статии, публикувани в сайт за българите, живеещи извън граница.

 

 

 

 

Запор на сметка на длъжник в чужбина.

запорС  Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела (Регламента) се приема обвързващ и пряко приложим правен инструмент на Европейския съюз. С него се установява нова европейска процедура при трансгранични дела, която дава възможност за ефикасно и бързо запориране на средства по банкови сметки.

Какво е приложното поле на Регламента?

Отговорът на този въпрос е от изключително значение, за да бъдете наясно / като кредитор или като длъжник/,  кога можете да се позовавате на него и уредените с него процедури. В тази връзка имайте предвид, че Регламенът и неговите правила не обхващат:

 1. Данъчни, митнически или административни дела, както и въпроси относно отговорността на държавата за действия или бездействия при упражняването на държавна власт;
 2. Имуществени права, които произтичат от брачни правоотношения, както и завещание и наследяване и задължения за издръжка, произтичащи в случай на смърт;
 3. Искове срещу длъжник, срещу когото са открити производства по обявяване в несъстоятелност, производства, свързани с прекратяване на дейността на неплатежоспособни дружества или други юридически лица, по съдебни споразумения, конкордати или аналогични производства;
 4. Искове, касаещи социална сигурност, както и арбитраж.

Приложимост само при трансгранични граждански и търговски дела!

Едно дело ще е с трансграничен елемент, ако банковата сметка или сметки за запориране със заповедта за запор се държат в държава членка, която е различна от:

а) държавата членка на съда, в който е подадена молба за издаване на заповед за запор

или

б) държавата членка, където живее кредитора.

Това са двете хипотези посочени алтернативно, т.е. достатъчно е да е изпълнена само една от тях за да е налице трансгранично дело.

Моментът, спрямо който се определя дали делото е трансгранично?

Това е датата, на която молбата за издаване на заповед за запор е подадена в съда, компетентен да издаде заповедта за запор.

Разбира се, следва да се имат предвид и правата на длъжника, въпреки едностранния характер на производството и факта, че той не се уведомява за молбата за заповед за запор, нито се изслушва преди издаването на заповедта. Той трябва да разполага възможността да оспори заповедта или нейното изпълнение. Същата е уредена в Глава IV на Регламента, озаглавена „Средства за правна защита” и съдържаща изчерпателно изброени основания за това.

За да се избегнат злоупотреби от страна на кредитора или под заплахата за последваща санкция за поведението му, в Регламента е предвидено кредиторът да носи отговорност за всякакви вреди и по негова вина, причинени на длъжника от заповедта за запор.

Процедурата, установена с Регламент служи е допълнителна възможност за кредитора, който разполага със свободата да използва всякаква друга процедура съгласно националното законодателство.

През последните години, с оглед увеличаване на отношенията с трансграничен елемент, европейският законодател създаде множество правни инструменти, които да улеснят разрешаването на подобен тип спорове.

Ако имате въпроси относно правоотношения с международен елемент, не се колебайте да се свържете с нас.

Handelsvertretung

Handelsvertretung der ausländischen Person in Bulgarien.

Jede ausländische Person, die berechtigt ist, eine gewerbliche Tätigkeit auszuüben, darf eine Handelsvertretung in Bulgarien eröffnen.

Die Handelsvertretung verfolgt keine gewerbliche Ziele und ist nicht berechtigt, gewerblich aufzutreten.

Die Tätigkeit der Handelsvertretung wird auf die Organisation von Werbungen, Demonstrationen, Vorbereitung auf Ausstellungen und Sonderangebote eingeschränkt.

Die rechtliche Stellung der ausländischen Handelsvertretung ist im bulgarischen Investitionsfördergesetz geregelt.

Als Antragsteller gilt jede ausländische Person, die nach ihrem geltenden innerstaatlichen Recht berechtigt ist, eine Gewerbe auszuüben.

Die erforderlichen Unterlagen zur Eintragung sind:

 1. Antrag und ausgefüllter Musterbogen der Bulgarischen Industrie- und Handelskammer;
 2. Offizielle Urkunde zur Eintragung der ausländischen Person, ausgestellt von der zuständigen Körperschaft/Einrichtung nach dem geltenden innerstaatlichen Recht;
 3. Offizielle Urkunde als Nachweis über die Geschäftsführer der ausländischen Person, ausgestellt von der zuständigen Körperschaft/Einrichtung nach dem geltenden innerstaatlichen Recht;
 4. Beschluss des Vorsitzendenrats der ausländischen Person zur Eröffnung der Handelsvertretung in Bulgarien;
  5. Notariell beglaubigte Sondervollmacht im Original für die bevollmächtigte Person, die zur Eintragung und Geschäftsführung der Handelsvertretung in Bulgarien ermächtigt ist, sowie den Umfang der eingeräumten Rechte der/des Bevollmächtigten;
  6. Notariell beglaubigte oder auf Sondermuster der Bulgarischen Industrie- und Handelskammer vor einem zuständigen Beamten des Handelsregisters vollzogene Unterschriften der Personen, die nach Recht oder mit Sonderermächtigungen vertretungsberechtigt in Republik Bulgarien sind;
  7. Zahlungsbeleg als Nachweis über die Eintragung.

Nach Eingang der notwendigen Unterlagen wird in der Bulgarischen Industrie- und Handelskammer die Eintragung ausgeführt. Die Bulgarische Industrie- und Handelskammer bietet auch Express – Eintragung an.

Nach der Ausstellung von der zuständigen Stelle unter Einhaltung des innerstaatlichen Rechts sind die Unterlagen nach Punkt 2 und 3 auf ihre Echtheit zu beglaubigen und auf bulgarisch übersetzen zu lassen.
Die Eintragung wird von der Bulgarischen Industrie- und Handelskammer oder von ihren regionalen Vertretungen ausgeführt.

Die Handelsvertretung unterliegt einer steuerlichen Anmeldung.

Die Vertreter von ausländischen Handelsgesellschaften, die Handelsvertretungen in der Bulgarischen Industrie- und Handelskammer angemeldet haben, können eine Daueraufenthaltsgenehmigung bis zu einem Jahr erhalten (Art. 26, Abs. 1 Punkt 6 Ausländergesetz von Republik Bulgarien). Nach dem Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Frist kann die Aufenthaltserlaubnis auf derselben Grundlage verlängert werden.

Die Handelsvertretung muss nur über solche Existenzmittel verfügen, die von Ausland überwiesen werden.

Die Geschäfte und Zahlungen, die von der Handelsvertretung, in ihrer Name oder mittels einer Vollmacht von der ausländischen Person abgewickelt werden, gelten als selbständige gewerbliche Tätigkeit und unterliegen einer Besteuerung.

Fall Sie Fragen haben,steht unsere Anwaltskanzlei gerne zur Verfügung

съдружник

Изключване на съдружник при действия против интересите на дружеството.

съдружникВ чл. 126, ал. 3 от Търговския закон/ТЗ/ са посочени основанията, поради които съдружник може да бъде изключен след отправяне на предупреждение и вземане на решение от Общото събрание за това.

Приемането на решение по чл.137, ал.1, т.2 ТЗ без предоставяне на възможност на съдружника да се подготви и да изрази становище по констатациите в предупреждението представлява нарушение на императивното правило на чл.126, ал.3 ТЗ. Такъв ще бъде случаят, ако например предупреждението за изключване е отправено по време на Общо събрание на пълномощник и при отсъствие на съдружника, т.е. непосредствено преди обсъждане и гласуване на решението за изключване на ищеца./ Решение № 160 от 26.01.2010 г. по т.д. № 379/ 2009 г. на Върховен касационен съд, ТК/

Едно от посочените в закона основания за изключване е, когати са налице действия от страна на  съдружника против интересите на дружеството / чл.126 ал. 3, т. 3/.

По въпроса, кои действия против интересите на дружеството ще бъдат основание за изключване на съдружник, съществува задължителна практика на ВКС. В решение № 171 от 13.03.2012 г. по т.д. № 860/2010 г. на II т.о.,  постановено по реда на чл.290 ГПК, е  прието, че хипотезата на изключване на съдружник  на основание чл.126, ал.3, т.1 ТЗ, свързано с неизпълнение на неимуществени задължения на съдружника, предполага бездействие от негова страна по отношение на конкретно дължимо поведение към дружеството, което трябва да се характеризира с повторяемост, а не с епизодичност.

Освен това тези задължения трябва да произтичат от закона, дружествения договор или от решение на Общото събрание.

При иск от страна на изключения съдружник, съдът ще извърши проверка доказано ли е основанието за изключване – установено ли е нарушение на конкретно дължимо поведение, произтичащо от закона, от дружествения договор или от решение на ОС, налице ли е виновно неизпълнение на основни за дружествените цели имуществени или неимуществени правни задължения на съдружника, включително задължения като управител. / Р.№126/08.07.2013 г. по т.д.№ 943/2012 г. на ВКС, ІІ т.о. и Р №171/ 13.03.2012 г. по т.д. № 860/2010 г. на ВКС, ІІ т.о. /

Ако се установи, че отсъства каквото и да било неизпълнение, изключването ще е недопустимо и искът на изключения съдружник ще бъде уважен .

 

Публикации на адвокат Генчева

адвокатТук ще се опитам да съставя кратък списък на всички мои публикации, направени извън блога ми. Обикновено споделям всички в страницата си във Фейсбук, но предвид постоянното обновяване на статиите, голяма част от тях попадат „назад в историята“:)

С този списък ще имате възможност за бърз достъп до теми, които биха представлявали интерес за Вас.

Имайки предвид, че често пиша материали за сайт, насочен към българите в чужбина

ще започна със статиите си, публикувани там:

 1. За всички търсещи, работа в чужбина и търсещи услуги на посреднически агенции – какво трябва да знаете?
 2. Успоредни съдебни производства в различни държави-членки на ЕС? Какви действия следва да предприемете?
 3. За някои въпроси, които определено ще си зададете, ако работите в Германия.
 4. Искате да наемете жилище в Германия?Какви са Вашите задължения като наемател?
 5. Искате да пътувате с детето си в чужбина, но не можете да постигнете съгласие с другия родител? Какво можете да направите?
 6. Едни от най-често задаваните въпроси към нас са относно некоректните работодатели
 7. За глобите и може ли да се иска тяхното признаване и изпълнение в България, ако наказаващият орган е в друга държава-членка.Отговорът? Тук.
 8. Живея в чужбина, но разбрах че има издадена заповед за изпълнение срещу мен. Какво мога да направя?

Следете публикациите ми в сайта, ако се интересувате от Вашите права и задължения и в Германия. Не забравяйте, че същите нямат характер на юридически консултации, защото всеки случай е индивидуален и респективно подходът към него също.

При конкретен въпрос или възникнал пред Вас казус – не се колебайте да се свържете с нас, като използвате посочените в сайта форма за контакт и телефони.

Ред е и на публикациите, които разглежат Вашите права при проблеми с монополни дружества, длъжници, съдебни изпълнители и др.

 1. За правата Ви като потребители на електрическа енергия.
 2. За съдебните изпълнители и за това, дали съществуването им следва да буди единствено негативни асоциации.
 3. За задълженията Ви към монополните дружества и въпросите относно погасителната давност.
 4. По-скоро информативна статия относно конкурентното законодателство, но пък засягащ търговска верига, от която българите масово пазаруват.
 5. Кои действия на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани?
 6. За непоисканите търговски съобщения!

Списъкът не е изчерпателен и със сигурност не е и окончателен. Ще бъде обновяван при всяка нова публикация в други източници.

Ако желаете да следите всички публикации, независимо дали са публикувани в блога ми или в друг източник, последвайте страницата ми във Фейсбук.

регистрация

Регистрация на фирма за един ден?

Много често в интернет пространството попадам на обяви, в които гръмко се обещава регистрация на фирма за един ден и то дори на цени, които на практика са по-ниски от таксите, които дължите към Агенция по вписванията.

Да, определено бързината и ниските цени са фактори, които могат да привлекат вниманието на заинтересованите лица. Но на практика това възможно ли е? Задавате ли си и въпроса за качеството на услугата и отговаря ли тя на Вашите нужди, като лице което тепърва „прохожда” в бизнеса? Read more

1 2 3 7