Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

запорС  Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела (Регламента) се приема обвързващ и пряко приложим правен инструмент на Европейския съюз. С него се установява нова европейска процедура при трансгранични дела, която дава възможност за ефикасно и бързо запориране на средства по банкови сметки.

Какво е приложното поле на Регламента?

Отговорът на този въпрос е от изключително значение, за да бъдете наясно / като кредитор или като длъжник/,  кога можете да се позовавате на него и уредените с него процедури. В тази връзка имайте предвид, че Регламенът и неговите правила не обхващат:

  1. Данъчни, митнически или административни дела, както и въпроси относно отговорността на държавата за действия или бездействия при упражняването на държавна власт;
  2. Имуществени права, които произтичат от брачни правоотношения, както и завещание и наследяване и задължения за издръжка, произтичащи в случай на смърт;
  3. Искове срещу длъжник, срещу когото са открити производства по обявяване в несъстоятелност, производства, свързани с прекратяване на дейността на неплатежоспособни дружества или други юридически лица, по съдебни споразумения, конкордати или аналогични производства;
  4. Искове, касаещи социална сигурност, както и арбитраж.

Приложимост само при трансгранични граждански и търговски дела!

Едно дело ще е с трансграничен елемент, ако банковата сметка или сметки за запориране със заповедта за запор се държат в държава членка, която е различна от:

а) държавата членка на съда, в който е подадена молба за издаване на заповед за запор

или

б) държавата членка, където живее кредитора.

Това са двете хипотези посочени алтернативно, т.е. достатъчно е да е изпълнена само една от тях за да е налице трансгранично дело.

Моментът, спрямо който се определя дали делото е трансгранично?

Това е датата, на която молбата за издаване на заповед за запор е подадена в съда, компетентен да издаде заповедта за запор.

Разбира се, следва да се имат предвид и правата на длъжника, въпреки едностранния характер на производството и факта, че той не се уведомява за молбата за заповед за запор, нито се изслушва преди издаването на заповедта. Той трябва да разполага възможността да оспори заповедта или нейното изпълнение. Същата е уредена в Глава IV на Регламента, озаглавена „Средства за правна защита” и съдържаща изчерпателно изброени основания за това.

За да се избегнат злоупотреби от страна на кредитора или под заплахата за последваща санкция за поведението му, в Регламента е предвидено кредиторът да носи отговорност за всякакви вреди и по негова вина, причинени на длъжника от заповедта за запор.

Процедурата, установена с Регламент служи е допълнителна възможност за кредитора, който разполага със свободата да използва всякаква друга процедура съгласно националното законодателство.

През последните години, с оглед увеличаване на отношенията с трансграничен елемент, европейският законодател създаде множество правни инструменти, които да улеснят разрешаването на подобен тип спорове.

Ако имате въпроси относно правоотношения с международен елемент, не се колебайте да се свържете с нас.