Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

 

издръжка

С настъпването на 2018 година се увеличи размерът на минималната работна заплата в България, който вече е 510 лева. Това от своя страна означава и промяна в размера на минималната издръжка на непълнолетно дете, който съгласно Семейния кодекс е ¼ от размера на минималната работна заплата за страната.

Какво означава това?

Всеки родител, който полага преки грижи за дете до 18 години, може да претендира увеличаване на издръжка, ПОНЕ до минимално определения размер. Разбира се, може да се претендира и по-голяма сума, а какво ще бъде конкретното решение на съда, зависи от доказателствата, които ще бъдат представени по делото, като трябва да се обосноват: първонуждите на детето, при представяне на относими доказателства и второ – от значение е размерът на доходите на родителя, който дължи издръжка и то официалните такива.
Според решение № 146 от 27.04.2015 г. по гр. д. № 5404 / 2014 г. на ВКС, нуждите на лицата, които имат право на издръжка се определят съобразно с обикновените условия на живот за тях, като се вземат предвид възрастта, образованието и всички обстоятелства, които са от значение за случая, а възможностите на лицата, които дължат издръжка се определят от техните доходи, имотното им състояние и квалификация, които са винаги обективни и конкретни. Двамата родители дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца съобразно с възможностите на всеки от тях поотделно, като се вземат предвид и грижите на родителя, при когото се отглежда детето.

Имайте предвид, че с оглед задължението на родителите да осигуряват издръжка за всички свои ненавършили пълнолетие деца, сдобиването на дължащия издръжка с друго дете, към което също е задължен, е обстоятелство, което съдът ще съобрази при определяне на размера на издръжката на първото дете/деца.

Ако от една страна – искате увеличаване на издръжка на дете, а от друга- са налице и незаплатени задължения  по вече постановено съдебно решение, следва да бъдат образувани две дела срещу дължащия издръжка: първото – за увеличаване на същата за в бъдеще и второто – след снабдяване с изпълнителен лист да се обърнете към съдебен изпълнител за предприемане на действия по принудително събиране на вземанията. Имайте предвид, че държавата ще изплаща присъдената издръжка, когато по изпълнителното дело се установи, че длъжникът няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение.

Така, реално Вие ще получавате средства ежемесечно, а държавата ще е кредитор спрямо задълженото лице за изплатените суми.

Повече за тази възможност, можете да прочетете тук.

Ако темата представлява интерес за Вас и имате конкретни въпроси или казус, не се колебайте да ги зададете, като се свържете с мен на тел. 0988868791 или заявите консултация на имейл: gencheva.lawoffice@gmail.com.