Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Нормативна уредба:

Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)

Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи(Наредбата)

Закон за енергетиката(ЗЕ)

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е органът, на който е вменено задължението да одобрява ежегодно до 30 юни и да публикува на своята интернет страница предвижданите за едногодишен период, считано от 1-ви юли, електрически мощности, които могат да бъдат предоставени за присъединяване към преносната и разпределителната електрическа мрежа на обекти на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, по райони на присъединяване и нива на напрежение.

Обекти на производители на електрическа енергия се присъединяват към съответната електроразпределителна мрежа при технически условия и начин определен от съответния мрежови оператор.
Искането за присъединяване се подава към мрежовия оператор, на чиято лицензионна територия ще бъде обектът.

Необходимите действия, които следва да предприеме собственик на електрическа централа, която желае да я присъедини към електроразпределителната/електропреносната мрежа, са детайлно уредени в Наредбата.

1. Подаване на заявление.
За обекти с инсталирана мощност до 5 MW заявлението се подава до оператора на разпределителната мрежа за съответния район.
За обекти с инсталирана над 5 MW заявлението се подава до оператора на преносната мрежа.
За да бъде прието за допустимо, в заявлението трябва да бъдат посочени всички необходими данни съгласно чл. 80, ал. 2, както и да бъдат приложени изброените документи (чл. 80, ал. 3). Третото изискване за допустимост е посоченият имот, в който ще се изгражда обектът, да попада в район, за който има одобрени от ДКЕВР мощности за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по реда на ЗЕВИ.
Освен това, за участие в процедурата се заплаща гаранция, която се задържа/освобождава при предпоставките, визирани в Наредбата.
Операторът изпраща становище до заявителя, в което взима отношение за допустимостта на направеното от него заявление. Срокът за изготвяне и изпращане на становище – 14 дни от постъпване на заявлението.

Не се разглеждат заявления, които са подадени след изчерпване на одобрените електрически мощности за съответния район и ниво на напрежение. Неразгледаните заявления се връщат на заявителя и се считат за мотивиран отказ за присъединяване.

При издаване на становище, с което заявлението е определено като допустимо, операторът на съответната електрическа мрежа извършва проучване и издава становище за условията и начина за присъединяване в срок до 30 дни за оператора на разпределителната мрежа и 60 дни за оператора на преносната мрежа от датата на издаване на становището за допустимост. При необходимост от съгласуване условията за присъединяване от оператора на разпределителната мрежа с оператора на преносната мрежа срокът за издаване на становище се удължава със срока за съгласуване с преносното предприятие.

2. Искането за изготвяне на предварителен договор за присъединяване
Искането трябва бъде подадено пред съответния оператор на електрическа мрежа в срок до 6 месеца от получаване на становището. Подадено след срок искане, ще се счете от оператора за невалидно.
В 30-дневен срок от постъпването на искането, операторът изготвя и предлага проект на предварителен договор. В 7-дневен срок от подписването му, заявителят има задължението да внесе дължимото авансово плащане. Ако това задължение не бъде изпълнено, процедурата се прекратява.
Предварителният договор е със срок не по-дълъг от една година. Ако в този срок, заявителят не подаде искане за сключване на договор, процедурата се прекратява.

Разходите за изграждане на съоръжения за присъединяване на енергиен обект на производител към съответната мрежа до границата на собственост на електрическите съоръжения са за сметка на производителя. Разходите за изграждане на съоръжения за присъединяване на енергийния обект на производител към съответната мрежа от границата на собственост на електрическите съоръжения до мястото на присъединяване, както и за развитие, включително реконструкция и модернизация, на електрическите мрежи във връзка с присъединяването са за сметка на собственика на съответната мрежа.
2. Различна е процедурата за енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници: 1. с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии; 2. с обща инсталирана мощност до 200 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии; 3. с инсталирана електрическа мощност до 1.5 MW включително, за производство от биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони. 4. с инсталирана електрическа мощност до 1.5 MW включително, за производство на енергия от водноелектрически централи.

 Искането за проучване и начина на присъединяване се подава до оператора на съответната разпределителна мрежа.
 Отново има изискване за посочване на необходими данни и прилагане на документи.(чл. 88, ал. 1 и ал. 2)
 Тук обаче е предвидена възможността, когато представените информация и документи са непълни или не отговарят на изискванията на Наредбата, операторът на разпределителната мрежа в 14-дневен срок от постъпване на искането писмено да уведоми лицето, подало искането. Отстраняването на непълноти и несъответствия в документите следва да бъде извършено в 30-дневен срок от уведомяването. В противен случай процедурата се прекратява.
 Операторът на разпределителната мрежа може мотивирано да откаже да присъедини обекта към съответната мрежа в заявения срок за въвеждане на централата в експлоатация и да предложи нов срок за договаряне.
 Лицето, подало искането за проучване, може да обжалва отказа пред ДКЕВР, при условията и реда на чл. 22 от ЗЕ.
 Операторът на разпределителната мрежа извършва проучване, определя условията, изготвя и предоставя писмено становище за присъединяване на лицето, подало искане за присъединяване, в срок до 30 дни от датата на постъпване на искането.
 Лицето, получило становището, може да обжалва предложените условия за присъединяване пред ДКЕВР при условията и по реда на чл. 22 от ЗЕ.
 Срокът на валидност на издаденото становище е 6 месеца. При неподаване на искане за договор в срока на валидност на становището процедурата по присъединяване се прекратява.
 Лицето, получило становище за присъединяване по, подава до оператора на разпределителната мрежа искане за изготвяне на договор за присъединяване на обекта, а операторът на разпределителната мрежа в срок до 30 дни от датата на постъпване на искането изготвя и предлага на заявителя, проект на договор за присъединяване на обекта при техническите изисквания, съдържащи се в издаденото становище и в разрешението за строеж.

Определено процедурата по присъединяване на обект на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа е нелека и свързана със съблюдаване на срокове, пропускането на които може да заличи с обратна сила предприетите до дадения момент действия.

Гореизложеното няма характер на юридическа консултация. Единствено описва накратко стъпките, които следва да предприемете, ако желаете да присъедините обект към електроразпределителната мрежа. Желателно е за подготовката на всички необходими документи и за подаването им в срок, да се обърнете към избран от Вас адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.