В деликатната сфера на семейноправните отношения, кантората предлага следните юридически услуги

   Развод по взаимно съгласие. Изготвяне на необходимите документи, когато брачните партньори са постигнали съгласие за последиците от прекратяване на брака.

   Развод по исков път – изготвяне на искови молби и процесуално представителство.

   Издръжка – съдействие при неплащане от задълженото лице. Искове за увеличаване на издръжка. Процедура по събиране на    издръжка от лице, което живее в друга държава.

   Образуване на изпълнителни дело за издръжка.

   Съдействие и представителство в процедура по неправомерно задържане на дете в друга държава.