Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

twilight-532720_1280Съгласно решение 487/29.11.2012 г. на ВКС по гр. Дело 1750/2011 г., IV г. о. в случаите, когато отклоненията в показателите на консумираната електрическа енергия се дължат на неправомерно действие от страна на потребителя, доставчикът на електрическа енергия следва да установи периода на грешното измерване или неизмерване в резултат на неправомерното действие на потребителя. В противен случай, без да се държи сметка за този период или без да се отчете реално консумираната електрическа енергия, едностранното изчисляване и коригиране на сметките за електрическа енергия за минал период позволява на доставчика да получи цена за недоставена от него и неползвана от потребителя електрическа енергия.

В решение № 134 от 20.10.2011 г. на ВКС по т. д. № 1119/2010 г., II т. о., ТК се приема, че е невъзможна едностранна корекция от страна на доставчика на основание клаузи, съдържащи се в приетите от самия него Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия. Клаузи от Общите условия, които регламентират едностранно от доставчика на електрическа енергия коригиране на сметките за електрическа енергия за предходен период от време без отчитане на реално консумираната електрическа енергия, следва да се считат за неравноправни по смисъла на чл. 143, т. 6 и т. 18 ЗЗП и нищожни на основание чл. 146, ал. 1 ЗЗП и чл. 26, ал. 1 ЗЗД, тъй като нарушават основните принципи на равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и за защита на интересите на потребителите при търговия с електрическа енергия. Коригирането на сметките за вече доставена електрическа енергия само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяната електрическа енергия противоречи на регламентирания в чл. 82 ЗЗД виновен характер на договорната отговорност, поради което е недопустимо, ако не е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане.
Освен това в решението се посочва, че липсва нормативна уредба, даваща възможност на доставчика на електрическа енергия едностранно да извършва корекция на сметката на потребителя за ползвана електрическа енергия за изминал период. Извършването на едностранна, последваща корекция е лишено от законово основание, както за времето на действие на отменените Закон за енергетиката и енергийната ефективност и издадената на основание чл. 91, ал. 2 ЗЕЕЕ (отм.) Наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители, така и при действието на Закона за енергетиката /ДВ, бр. 107/9.12.2003 г./ и Наредба № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи, издадена на основание чл. 116, ал. 7 ЗЕ.

Горецитираната съдебна практика е постановена по реда на чл. 290 ГПК, поради което в тълкувателната си част е задължителна за долустоящите на ВКС съдебни инстанции.

С приетите от ДКЕВР (към момента вече КЕВР), на 14.10.2013 г., Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ППЕЕ/ се установява методология за извършване на корекции на доставени количества електрическа енергия и на корекции на сметки, конкретно се определят принципите, начините на измерване на количествата електрическа енергия и мощност, както и изискванията за точност на измерване и проверка на средствата за търговско измерване.
В раздел 9 от ППЕЕ са уредени случаите и начини за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия от операторите на съответната мрежа, поради което следва да се приеме, че е налице нормативна уредба, даваща възможност на доставчика да извършва коркция на сметката на потребителя за ползвана електрическа енергия за изминал период.

Въпреки нормативното закрепване на процедурата, коригирането на сметките за вече доставена електрическа енергия само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяната електрическа енергия противоречи на регламентирания в чл. 82 ЗЗД виновен характер на договорната отговорност, поради което е недопустимо, ако не е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане.

Съгласно чл. 120 от Закон за енергетиката във връзка с чл. 18, т. 1 и т. 2 от ПИКЕЕ, електроразпределителното дружество в качеството си на собственик на средствата за търговско измерване следва да ги защити чрез пароли, ключове, пломби или други устройства, които не позволяват нерегламентиран достъп до тях на неоторизирани лица, т.е. да поддържа тяхната техническа изправност.
При това положение, в тежест на електроразпределителното дружество е да докаже осъществен нерегламениран достъп до СТИ от страна на потребителя.
Освен това, в ПИКЕЕ е уредена процедура във връзка с изготвянето на корекционна фактура:
1. Операторът съставя констативен протокол за извършената проверка. /чл. 47, ал. 1/
2. Констативният протокол се подписва от представител на оператора на съответната мрежа и от клиента или негов представител. /чл. 47, ал. 2/
3. При отсъствие на клиента при съставяне на протокола или при отказ от негова страна да го подпише, той се подписва поне от двама свидетели, които не са служители на оператора на съответната мрежа. В този случай, операторът изпраща констативния протокол на клиента с препоръчано писмо с обратна разписка./ал. 3 и ал. 4/.

Ако констативният протокол не е изготвен съгласно горепосочената процедура, то той не може да се счете за годно основание за коригиране на сметка на потребител. Опорочен ще бъде констативния протокол, който не е подписан от клиента или негов представител, а в случай на отсъствието му, не е подписан ПОНЕ от двама свидетели, които не са служители на електроразпределителното дружество.
Нарушение на процедурата ще е налице и ако при отсъствие на клиента, електроразпределителното дружество не му изпрати констативния протокол с препоръчано писмо с обратна разписка. Изпращането на уведомително писмо за начислена електрическа енергия или фактура не е равносилно на изпращане на констативен протокол.

Интерес представлява и ал. 2 на чл.48 ПИКЕЕ, съгласно която когато при проверка на измервателната система се установи промяна на схемата на свързване, корекцията по предходнатата алинея се извършва, само въз основа на констативен протокол за установяване намесата в измервателната система, който отговаря на изискванията на чл. 47 и е съставен в присъствието на органите на полицията и е подписан от тях.

Не е ли промяната на схемата на свързване всъщност неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване?Както и визираното в чл. 47, ал. 5 „нарушения в целостта и/или фунционалността на измервателната система, добавяне на чужд за системата елемент „?

Неправомерното въздействие върху средството за търговско измерване е обвързано от умишлено действие и е в тежест на електроразпределителното дружество е да обоснове и докаже по безспорен начин осъществяване на нерегламентиран достъп от страна на потребителя.

8 thoughts on “Съществува ли законово основание за едностранна корекция на сметките на потребителите за доставена през изминал период електрическа енергия?

 1. Tova bi bilo hubavo naistina da e taka.
  Само, че монополистите си начисляват допълнителни суми, ние трябва да платим, а после да си търсим парите в съда.Дълго и обременително. Трябва да се прекрати тяхното поведение още доближавайки се до електромера.

 2. Здравейте,
  независимо за какъв казус става въпрос,всеки който счита, че по някакъв начин са накърнени правата му, има свободата да ги защити по съдебен, респ. административен ред.
  Поздрав,
  адв. Генчева

 3. При мен скоро направиха проверка и констатираха, че били пък разменени електромерите със съседа ми, т.е. моят отчита неговия ток, и обратното.Какво да очаквам сега?

  1. Здравейте,
   в такива случаи се прави корекция на задълженията и на двамата потребители. В Общите условия на дружеството е посочено за какъв максимален период може да бъде направена тази корекция, ако не може да бъде установена точната дата, на която е станала размяната.

 4. Аз искам да попитам и за правата на топлофикация?Искат да ме съдят за неплатени задължения, обаче мисля да се дърпам, защото нямам монтиран уред за индивидуално отчитане.Айде, да докажат, че съм ползвал и колко съм ползвал?

  1. Здравейте,
   разбира се, че винаги, когато не сте съгласен с действията на Топлофикация, ВиК или електроснабдително/разпределително дружества, можете да реагирате с предвидените в закона средства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.