Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

В изпълнение на задълженията си на държава-членка на Европейския съюз, в България е приет Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (Обн. – ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 32 от 27.04.2010 г., в сила от 28.05.2010 г.), с който в българското право се транспонира Директива на Съвета на ЕС 2004/80/ЕО относно обезщетението на жертвите на престъпления.

Това е законът, в който се уреждат формите на подпомагане на пострадалите; редът, по който се предоставят; определя и условията за получаване на финансова компенсация от държавата на пострадалите от посочените в него престъпления

За кои престъпления, от които за претърпени вреди, може да се предостави финансова компенсация?

Това са изброените в чл. 3, ал. 3 от Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП): тероризъм; умишлено убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство и изнасилване, от които са настъпили тежки увреждания на здравето; трафик на хора; престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, както и други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

1. Законът намира приложение, когато престъплението е извършено на територията на Република България ИЛИ е извършено извън нейната територия и пострадалият е български гражданин.

Когато пострадалият е починал в резултат на престъплението, правата на подпомагане и финансова компенсация преминават върху неговите деца, родители, съпруг или лицето, с което се е намирал във фактическо съжителство.

2. Формите на подпомагане на пострадалите от престъпления са:

медицинска помощ при спешни състояния по реда на Закона за здравето; психологическа консултация и помощ; безплатна правна помощ (при реда и условията на Закон за правна помощ) и практическа помощ. Освен формите за подпомагане, пострадалите от престъпления имат право на еднократна финансова компенсация при условия и по ред, реламентирани в ЗПФКПП и се изразява в предоставяне от държавата на парична сума в размер от 250 до 5000 лв.

Тя обхваща, заедно или поотделно, имуществените вреди, които са пряка последица от престъплението и се изразяват във: разходи за лечение, с изключение на разходите, които се поемат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса; пропуснати доходи; разходи по плащане на съдебни и деловодни разноски; пропуснати средства за издръжка; разходи по погребение и други имуществени вреди.

Съществуват и хипотези, при които финансова компенсация не се предоставя и те са следните:

Когато пострадалият е бил осъден за престъпление по чл. 3, ал. 3 ЗПФКПП (гореизброените) през последните 5 години преди подаване на молбата за финансова компенсация; 2. Деянието е било извършено в състояние на силно раздразнение, което е предизвикано от пострадалия с противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или за негови ближни; 3. Деянието е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана; 4. Пострадалият е получил обезщетение по друг начин; 5. Пострадалият не е уведомил компетентните органи за извършване на престъплението, освен ако по уважителни причини не е могъл да направи това.
Ако пострадалото лице е допринесло за настъпването на престъпния резултат, това води до намаляване на финансовата компенсация, която би получило.

3. Къде се подава молбата за изплащане на финансова компенсация?

Молбата за финансова компенсация се подава до областния управител по настоящ адрес на пострадалия или до Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления, който й отговаря за изплащането на финансовите компенсации. Към Националния съвет функционира експертна комисия за подпомагане на дейността му. Комисията разглежда постъпилите молби за финансова компенсация, изготвя писмено становище за основателността на всяка от тях и предлага размера на финансовата компенсация за всеки отделен случай.

4. Какво трябва да съдържа молбата и какви документи следва да бъдат приложени към нея?

Образец на молбата за финансова компенсация се предоставя на пострадалите от Националния съвет, областните управители или от органите и организациите, към които пострадалите могат да се обърнат за безплатна психологическа помощ и подкрепа. Молбата трябва да съдържа: трите имена на пострадалия, неговото гражданство, дата и място на раждане, постоянен и настоящ адрес; дата, място и обстоятелства на извършване на престъплението и на уведомяването за него; основания за получаване на финансова компенсация. Следва да бъдат приложени копия от документите, които да удостоверяват посочените в жалбата данни.

5. В какъв срок се подава молбата и от кога започва да тече той?

Молбата за финансова компенсация се подава до областния управител по настоящ адрес на пострадалия или до Националния съвет в двумесечен срок от влизането в сила на акт по чл. 12 ЗПФКПП , а именно:
– осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия;
– прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс (деянието не е извършено или не съставлява престъпление; в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи по дела от общ характер липсва тъжба от пострадалия до прокурора; в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи пострадалият или ощетеното юридическо лице до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд направи искане за прекратяване на наказателното производство:
– прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.

Ако молбата за финансова компенсация не е подадена в срок поради уважителна причина, този срок започва да тече от деня на отпадане на причината.

Български гражданин, който е пострадал от престъпление, извършено в друга държава-членка на Европейския съюз, може да подаде молба за финансова компенсация до компетентния орган на другата държава членка чрез Националния съвет.

6. В какъв срок се разглежда молбата?

Не по-късно от 3 месеца от датата на постъпването й.

Решенията, независимо дали с тях се отказва или се предоставя финансова компенсация, не подлежат на обжалване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.