Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Източник на отговорите на долуразгледаните въпроси са Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от В и К оператор, гр. Пловдив (одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г.) – Общи условия и Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (Обн. – ДВ, бр. 88 от 08.10.2004 г.; попр., бр. 93 от 19.10.2004 г.; изм., Решение № 3887 от 28.04.2005 г. на ВАС на РБ, бр. 41 от 13.05.2005 г.; в сила от 13.05.2005 г.; изм. и доп., бр. 63 от 17.08.2012 г., в сила от 17.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 95 от 01.11.2013 г., в сила от 01.11.2013 г.; изм., бр. 102 от 12.12.2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) – Наредбата.


Кой има качеството ”потребител” на ВиК услуги?
• Собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване, вкл. чрез концесия, на водоснабдявани имоти и/или имоти, от които се отвеждат отпадъчните и/или дъждовни води;
• Собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване на жилища и нежилищни имоти в сгради – етажна собственост;
• Собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване на водоснабдяваните обекти, разположени на територията на един поземлен имот и присъединени към едно водопроводно отклонение
Ако съм наемател имам ли качеството потребител съгласно Наредбата и действащите Общи условия?

Съгласно Общите условия такъв може да бъде и наемател на имот, за който се предоставят ВиК услуги, за времето на наемното правоотношение. Условието, което трябва да бъде изпълнено е следното: собственикът/титулярът на вещно право на ползване на имота лично да декларира съгласието си пред оператора(или да представи декларация с нотариална заверка на подписа), наемателят ще бъде потребител на ВиК услуги за определен период от време

Длъжни ли са потребителите в имоти, които се намират в режим на етажна собственост, да монтират индивидуални водомери?

Принципното положение е, че при сгради-етажна собственост, както и при водоснабдявани обекти с повече от един потребител, всеки потребител поставя индивидуални водомери.

Ако нямате монтиран индивидуален водомер в имота си, месечното количество изразходвана вода ще се определя по следния начин:
– по 6 куб.м. при топлофицирано жилище и по 5 куб.м. – при нетоплофицирано жилище за всеки обитател.

Освен това, до поставянето на индивидуален водомер, определените по горепосочения начин количества вода ще се завишават на всяко тримесечие с 1 куб.м. за всеки обитател.

Кой монтира и поддържа индивидуалния водомер в имота ми?

Доставката, монатажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите. Пломбирането на холендъра към водопроводната тръба се извършва от оператора за сметка на потребителя.

Периодична проверка за изправността на средството за измерване се извършва през 10 години. Ако през този период от време възникне съмнение за неточно измерване, ВиК операторът или потребителят може да заяви извършване на експертиза по реда на Закона за измерванията. Констатира ли се при проверката, че водомерът е изправен, разходите за извършената експертиза ще се поемат от страната, която я е заявила.

Какво следва да направя при съмнение, че индивидуалният ми водомер е повреден?

Повредата се установява от представител на оператора, който изготвя предписание за отстраняването й, както и срок, в който следва да се извърши това. След остраняване на повредата/респ. закупуване на нов водомер/, потребителят трябва да уведоми оператора, за да се извърши първоначално отчитане и пломбиране.

Ако на мястото на повредения водомер операторът постави редовен такъв, всички разходи свързани с ремонта и поставянето му, ще се за сметка на потребителя.
Кой поддържа водомера на сградно водопроводно отклонение?
Монтирането, поддържането и контрола на водомерите на водопроводните отклонения се извършва от оператора. Това е т.нар. общ водомер / в сгради в режим на етажна собственост/.
В имот, който не е в режим на етажна собственост, и се ползва от един потребител, индивидуален водомер не се монтира, а отчитането на консумацията се извършва по показанията на водомер, монтиран на сградно водопроводно отклонение.

Или иначе казано, ако живеете в еднофамилна къща, нямате индивидуален водомер, а единствено водомер, който е собственост на ВиК оператора и следва да се поддържа от него.

Но, ако водомерът бъде откраднат или повреден по вина на потребителя/замръзване на водомера, счупване на стъкло или друга механична повреда/ ремонтът и смяната му ще се извърши от ВиК оператора, но за сметка на потребителя.

Ако откажа да осигуря достъп на длъжностно лице да извърши отчет на водомер в имота ми?

Едно от задълженията на потребителите е да осигуряват свободен и безопасен достъп на легитимните длъжностни лица на ВиК оператора за извършването на отчети на водомера на сградно отклонение и на индивидуалните водомери.

При неизпълнение на това негово задължение, длъжностно лице на оператора съставя протокол, в който удостоверява отказа, като протоколът трябва да бъде подписан освен от него и от поне един свидетел. След съставяне на протокола, разходът на вода ще бъде изчислен по пропускателната способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 m/s.

По този начин се изчислява потреблението и в случаите на незаконно присъединяване и виновно нарушаване целостта на пломбите и физически въздействия върху водомерите.

Как е уреден въпросът с откриване/ закриване на партида при смяна на собствеността?

При промяна на собствеността или вещното право на ползване предишният и новият собственик или ползвател имат право да поискат и да получат от ВиК оператора справка за всички дължими суми за ВиК услуги към момента на промяната.
Новият собственик може да заяви откриване на партида на свое име, представяйки пред ВиК оператора документ, който удостоверява собствеността му/вещното право на ползване/
Ако предишният собственик или ползвател не закрие партидата си, ВиК операторът събира дължимите суми от него до датата на откриване на партида на новия собственик/ползвател, съобразно представен акт за собственост или вещно право на ползване.

Ако не съм съгласен с издадена фактура?

Възраженията срещу определена дължима сума могат да се направят писмено пред оператора в 30-дневния срок за плащане на фактурата. В срок от 10 работни дни/от подаване на възражението/ трябва да получите становище от ВиК оператора.

ДЪЛЖИМАТА СУМА СЕ ЗАПЛАЩА СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА ОТ ОПЕРАТОРА.

Ако не сте съгласен със становището на оператора, остава открита възможността да защитите правата си по съдебен ред.
Ако имам неплатени задължения, законосъобразно ли ще бъде, ако ВиК операторът временно преустанови предоставянето на ВиК услуги без предупреждение?
Категорично не. Преустановяването на предоставяните ВиК услуги трябва да бъде извършено при спазването на регламентираната в Общите условия процедура, а именно:
 ВиК операторът трябва да Ви изпрати покана за доброволно плащане. Редът, по който същата трябва да бъде връчена е уреден в Общите условия.
 В поканата трябва да бъде указана датата на която ще се извърши преустановяването, като това не може да бъде предприето по-рано от 15 дни от датата на получаване на поканата.
Преустановяването на предоставянето на ВиК услуги не се допуска при потребители в сграда – етажна собственост, в случай, че с действията си ВиК операторът ще нарущи права и законни интереси на други потребители в сградата – етажна собственост.

Къде мога да подам жалба срещу ВиК оператор, ако считам, че не е изпълнил задълженията си и е нарушил правата ми на потребител?

Първо, подавате жалба до ВиК оператора, като същата трябва да отговаря на следните изисквания:
1. Да е написана на български език;
2. Да са посочени името и адресът на потребителя на имота;
3. Да е посочено в какво се състои искането;
4. Да се изложат обстоятелствата по случая и да се представят доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива;
5. Да е подписана от подателя или от упълномощен негов представител./прилагате и копие от пълномощното/
Срок за отговор от страна на ВиК оператора – не по-дълъг от 14 дни.

Второ, ако не сте доволен от отговора/или изобщо не получите такъв/, имате право да подадете жалба до Комисия за енергийно и водно регулиране. Жалбата се подава до Комисията, НО чрез ВиК оператора, който трябва в 7-дневен срок да изпрати копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства.

Възможните проблеми, които могат да възникат в отношенията потребител-ВиК оператор, са много и няма как да бъдат обхванати в една статия. Гореизложеното няма характер на юридическа консултация, а цели най-общо запознаване на потребителите с техните права.

65 thoughts on “Потребителите на ВиК услуги – права и задължения!

 1. Ако съм натрупал големи задължения, които са от 2007 г. насам,какво мога да направя.Трябва ли да платя всичко, за да ме оставят намира?

  1. Здравейте,
   предполагам, че Ви е била връчена, издадена по реда на Граждански процесуален кодекс, заповед за изпълнение. Както и Върховния касационен съд е приел, задълженията за ВиК услуги имат характер на „периодични плащания“ и за тях намира приложение по-кратката погасителна давност по Закон за задълженията и договорите, а именно 3 години. Не споменавате за връчена заповед за изпълнение,и за евентуално подадено възражение срещу нея, поради което ми е трудно да Ви дам детайлна информация. Не забравяйте само, че давността не се прилага служебно, а Вие трябва да се позовете на нея, за да се вземе предвид от съда. Имайки предвид горенаписаното, и ако организирате добре защитата си, няма да платите всички задължения от 2007 г. до настоящия момент.

   Адв. Мариета Генчева

 2. Аз искам да питам друго. Живея в къща, единият етаж е мой, а другият е на лицето Б. Не се разбираме никак с него, имам даже и заведено дело за определени негови действия. Потреблението в имота обаче е по един водомер и имаме разправии и за това. Какво да направя за да имам индивидуално отчитане?

  1. Следва да се обърнете към ВиК оператора. Съществува възможност за откриване на партида, която да отчита потреблението само във Вашия имот.

 3. Питането ми е следното какво мога да направя за да ми увеличат налягането на водата

 4. ЗДР СТРОЯ КЪЩА СКЛЮЧИХ ДОГ.С ВиК КАЗАХА МИ ДА СЕ ПРИКАЧА КЪМ ВОДО ПР. МРЕЖА ПРИКАЧИХ СЕ КАКТО МИ КАЗАХА ОТ ВиК НО СЛЕД НЯКОЛКО МЕСЕЦА СКОБАТА НА СВРЪЗКАТА СЕ ПУКНА И ЗАПОЧНА ДА ТЕЧЕ ВОДА ОТИДОХ ДО ВиК И МИ КАЗАХА НИЕ НЕ СМЕ ТИ СЛАГАЛИ СКОБАТА ОПРАВЯЙ СЕ САМ СКОБАТА ЗА КОЯТО ГОВОРЯ Е ПРЕД ВОДОМЕРА И СЕ НАМИРА НА ПЪТЯТ ИЗВЪН ИМОТА МИ МОЖЕЛИ СЪВЕТ КАКВО ДА НАПРАВЯ ДА ПОДАМ ЖАЛБА ИЛИ ДР. БЛАГОДАРЯ

  1. Здравейте,
   съгласно Общите условия на ВиК оператора:
   Водопроводното отклонение е участък от водоснабдителната система, състоящо се от водовземна част, водопроводни тръби, тротоарен спирателен кран и водомерен възел и се изгражда и поддържа от В и К оператора.
   Водомерната шахта, сградната водопроводна инсталация или вътрешната водоснабдителна мрежа след водомерния възел на водопроводното отклонение са собственост на потребителя. Те се изграждат и поддържат от и за негова сметка.

   Препоръчително е да се обърнете официално/със заявление/ към ВиК оператора, за да изпълни задълженията си съгласно действащите към момента Общи условия.
   При необоснован отказ, вече остава открит пътят за подаване на жалба.

   Поздрав,
   адв. Генчева

 5. Здравейте! При нас проблема е следният – извършена е смяна на общия водомер в жилищния блок, в резултат на което имаме разлика от над 110 куб.м. вода. При извършване на въпросната смяна, не е присъствал представител на етажната собственост. Имаме съмнения, че ни е монтиран водомер с предварително „навъртена“ вода, като се има впредвид, че предишните месеци нямаме такива големи разлики. Как да процедираме?

  1. Здравейте,
   изискайте от ВиК оператора представяне на протокола за демонтаж и монтаж. Искането може да бъде направено като част от съставено възражение срещу начислените количества вода, т.к. доколкото разбирам не сте съгласни с тях.
   В протокола трябва да са посочени показанията при които същият е монтиран и респективно можете да проверите какво количество вода е разходвано до момента.
   Били ли сте уведомени за това, че ще бъде извършена смяна на водомера за се осигури представител на ЕС в посочения час и на посочената дата?
   Като начало изискайте протокола за монтаж и демонтаж. В зависимост от това, което Ви представят, следва да се прецени какви други действия да предприемат.
   Поздрави

 6. Здравейте, искам да Ви попитам за правата ми, когато инкасатора на В и К подава показания за изразходването на вода месеци наред без да е отчел водомера. В момента е подал повече 22 куб. м. и въпреки всичко следващият месец е отчел още 15 куб. м. без да е отчел водомера ми. В и К не ни уведомява за датата на която ще се извърши отчитането. Всеки месец редовно си плащам и в този случай надплащам водата. По този начин ме принуждават да заплащам за услуга, която не съм използвала.
  Предварително Ви благодаря! В. Станкова

  1. Здравейте,
   подайте заявление до тях, че искате да се извърши реален отчет, като акцентирате на липсващо уведомление за датата на която се извършва отчитане на показанията, като поискате да видите и какви показания за записани при ВиК оператора за месеците, за които посочвате.
   За да се направи сравнение между реалните показания и информацията, с която разполага дружеството.
   Ако сте заплатили задължения напред, то следва до достигане на показанията, които на практика сте заплатили до момента, да не Ви бъдат начислявани нови задължения.
   Поздрави

 7. ЗдравейтеІ Притежаваме етаж от триетажна кооперация. Жилището ни се намира на последния трети етаж. От няколко години налягането на водата е спаднало драстично, което води до невъзможност дори да се окъпе нормално човек и то при положение, че по долните етажи няма никаква консумация в определени часове. Подобен се оказа проблемът и в две съседни кооперации на същата улица. Преди три месеца идваха техници, измериха налягането на водата след общия водомер и на вътрешните водомери в сградата. Констатираха намалено налягане на всички точки. По думите на един от техниците/неофициална информация/, преди няколко години захранването с вода е било от по-висока точка, но поради амортизирана улична водопроводна инсталация и чести ремонти, ВиК решава да захрани уличната водопреносна мрежа от по-ниска точка. На въпрос да пуснем ли жалба до ВиК, съответният ръководител на техниците ни помоли да не бързаме, тъй-като те щели да предприемат допълнително технически проби, продухвания и замервания, за установяване на проблема. Времето минава а проблемът остава без решение. Какъв съвет относно пускане на жалба до ВиК бихте ни дали-обща жалба от всички собственици на кооперацията, или всеки да се яви като жалбоподател. Предварително Ви благодаря! Г. Георгиев

  1. Здравейте,

   Желателно е да се обърнете към ВиК оператора, като изложите проблема подробно и изискате становище от негова страна относно причината за неговото съществуване, както и неговата позиция относно разрешаването му.
   След като проблемът засяга няколко лица, няма пречка да подадете и една жалба.

   Имайте предвид, че хидрофорните инсталации и другите инсталации за повишаване налягането на водата като елемент на сградните водопроводни инсталации се изграждат от и за сметка на потребителите./чл. 19, ал. 1 от Наредба № 4/. Това е относно варианта, при който изграждането на подобна инсталация би допринесло за повишаване на налягането на вода.

   Поздрави,
   адв. Генчева

 8. Здравейте! Имаме къща, която е строена преди доста време и няма течаща вода, нито отходен канал. Тук повечето къщи са със септични ями. Та въпроса ми е: след като искам да използвам ВиК услугите, аз ли трябва да си правя канализацията (и септичната яма) или ВиК имат задължението да ме свържат с отходните води на селото? Благодаря!

  1. Здравейте,
   оставям с впечатлението, че не се сте направили запитване до ВиК във връзка с проблема Ви.
   Поставете тези въпроси пред компетентния ВиК оператор.

   Поздрави

 9. Здравейте!
  През месец септември ВИК-оператор отчете от водомера ми 180 м3 разход на вода за период от около 40 дни.Подадох молба за демонтаж на водомера и го дадох за експертиза в регионалния държавен метрологичен център.Експертизата е“СЪОТВЕТСТВА“,т.е водомерът е наред.Стойностите на допустимата грешка на всички замерени показатели е до+-5.Стойността за максималния разход е 4.878(0,122под допустимата грешка).Стойността на минималния разход (4,217)е по-близо до нормата .
  В жилището живеем аз и майка ми като собствеността и партидата на водата е на нейно име.Средният разход за предходни месеци рядко надвишава 5 кубика.Временният водомер отчита нормално.Грешката явно е в експертизата на водомера.
  Какво мога да направя?
  С уважение:Тодорова

  1. Здравейте,
   отговорът на Вашия въпрос зависи от много обстоятелства, като например – дали е спазена процедурата по демонтаж, отразяване на показания, коректно оформяне на констативен протокол и т.н. Само от информацията, която сте представили тук, не може да се отговори на поставения въпрос.
   Поздрави

 10. Здравейте! Искам да попитам задължително ли е поставянето на водомер в къща, в която до настоящия момент отчитането се осъществява по горе споменатия начин (5куб)??? Благодаря предварително!

  1. Здравейте,
   във Ваш интерес е монтирането на водомер, за да се отчита реално потреблението на вода в имота.

 11. Здравейте! Искам да попитам за следно:В жилищна кооперация се получава несъответствие между личните водомери и общия водомер. Теч няма. По мнение на инкасаторката някой по някакъв начин краде.
  Или с преправен водомер или с неистински данни, които се предоставят.Интересува ме докога ще плащаме за нещо, което не дължим, защото съответно инкасаторката ни разпределя разликата между нас съсобствениците.Какъв е начинът да преустанови това, защото така или иначе няма как да се продължи до безкрай и вечно някой на живее на гърба на другите.Може би по съдебен ред или по друг предложен от вас по кратък и безболезнен начин.Благодаря.

 12. Здравейте
  самите служители на ВиК следва да следят за изправност на водомерите и при необходимост да дават предписания за метрологична експертиза/смяна на водомер.
  Така, че изрази като „вероятно“ не са подходящи за служител на ВиК оператора.
  Можете да подадете молба до самия оператор, в която да изложите съществото на проблема ;
  да изискате информация за това, кога е монтиран общият водомер; да изискате да се направи метрологична експертиза на същия; да се изиска информация за това, дали операторът извършва отчет съгласно изискванията на Наредбата, цитирана в статията.
  Съобразно резултата от това проучване, вече може да се прецени кои са действията, които следва да предприемете.
  Поздрави

 13. Относно по-горния коментар. Получената разлика се разпределя пропорционално на индивидуалния разход. Което значи, че ако някой краде, или няма индивидуален водомер пак плащам аз с най-много изразходена вода. Справдливо ли е?

 14. Здравейте, отговорът е в НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и по-конректно вижте ал. 2, т. 3.

  Чл. 39. (1) Изразходваното количество вода се определя по реда на чл. 35.
  (2) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2012 г. , в сила от 17.08.2012 г.) При водопроводни инсталации, присъединени към водопроводно отклонение с общ водомер, и при наличието на индивидуални водомери, като при създадена възможност от оператора се приемат и самоотчети, като разпределението на количеството вода по ал. 1 се извършва и заплаща, както следва:
  1. в срок 24 часа се отчитат количествата вода, преминали през общия водомер и през индивидуалните водомери;
  2. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2012 г. , в сила от 17.08.2012 г.) за потребителите, чиито индивидуални водомери не са отчетени в срока по т. 1 или не са подадени самоотчети, се определят служебно данни, равни на средния месечен разход от последните два редовни отчета;
  3. разликата между данните, отчетени по общия водомер, и сумата от отчетените количества по индивидуалните водомери и данните по т. 2 се разпределя пропорционално на отчетените по индивидуалните водомери количества и начислените служебно данни по т. 2;

  Относно питането Ви, дали е справедливо – каквото и да коментираме в тази насока би било просто субективно възприятие за житейски ситуации. Като адвокат, намирам за свое задължение да преценявам конкретни действия, съобразно законодателството, но не и да правя оценки за наличието на справедливост или не.

 15. От 2006г.до 2016г.инкасатора не записва редовно данните на водомера ми по точно не ги проверява,а подава данни без мое знание и без положен подпис от мен срещу данните,освен това много често съм без вода по седмица,а понякога е имало случаи и месец.Какво трябва да направя в този случай?Към кого да се обрна след като и началника на В и К не обръща внимание на това?Благодаря предварително!

  1. Здравейте,
   във връзка с изложеното от Вас за нарушение на нормативните разпоредби от страна на ВиК, сте в позиция да сезирате КЕВР.
   Ако считате, че сте ощететена от начислени задължения, можете да се обърнете директно към съда.
   При допълнителни въпроси и необходимост от съдействие за да защитите правата си, не се колебайте да се свържете с мен.

   Поздрави,
   адв. Генчева

 16. Здравейте! В какъв срок подлежат на проверка водомерите на битовите абонати – пет или десет години? Задължителна ли е смяната на стари, но работещи водомери ? Имаме ли право да бъдем уведомени предварително и в какъв срок? Все пак това е „неудобство“, което трябва да плануваме . Благодаря!

  1. Здравейте,
   ако от страна на служител на ВиК бъде дадено предписание за метрологична проверка, същото следва да бъде изпълнено, защото не изпълнението има негативни последици за Вас като потребител. Периодичните проверки на водомерите на потребителите в сгради в режим на етажна собственост се правят на 10 години.
   Старите, но работещи водомери, които са в период на метрологична проверка, могат да бъдат ползвани като годни средства за търговски измервания.
   Поздрави,
   адв. Генчева

 17. Добър ден. Имам потребление 19кб.и загуби 11кб.,това нормално ли е? Днес бях във Вик Казанлък. Казаха, да си плащам и да не зная много. Директор мисля, че беше. Каза, че нямам право да подам жалба. Направо ми се плаче.Какво мога да направя?

  1. Здравейте,
   ако не сте съгласни с начислените задължения, следва да Ви бъде дадена възможност да подадете жалба. Това е Ваше право!
   Поздрави

 18. Здравейти!Искам да попитам каква и санкцията когато бъде открито потребление на вода без водомер ?Потреблението е в стълбищтно пространство и представлява обща имуществена собственост.Това и причината да не мога да монтшрам модомер солконо и до искам .Намериха потреблението при сигнал от доброжелатели.Каква ще е глобата?

 19. Здравейте,искам да подам жалба срещу ВИК за неправилно заплащане на изразходвано количество вода само че не знам дали имам право след като не съм сменила водомерите и те непрекъснато ме водят на база за един месец сметката ми само за студена вода е 800 лв,това е НЕВЪЗМОЖНО! При положение че не са идвали да отчитат водомерите.Мошя ви дайте ми съвет какво трябва да направя ? Благодаря !

  1. Здравейте,
   винаги имате право да подадете жалба, оттам нататък остава въпросът за нейната основателност.
   За по-конкретен отговор на Вашите въпроси, трябва да бъде представена и по-детайлна информация.
   Потребление на вода за един месец в размер на 800 лева звучи нереално, независимо дали е на база или на основание реално отчитане на водомер.
   Ако желаете, пишете ми на gencheva.lawoffice@gmail.com, за да обсъдим в детайли казуса Ви.
   Поздрави,
   адв. Генчева

 20. Добър ден! При правене на основен ремонт се наложи да се смени цялата ВИК инсталация в апартамента. Преди майсторите да махнат стария водомер, попитах за процедурата, служебно лице на ВИК, което ми съобщи, че е мой проблем махането и слагането на нов водомер и пломба. Не ми беше даден никакъв документ за срок на изпълнение за слагане на нов водомер. Майсторът махна стария водомер и сложи нов. По време на ремонта майсторите бяха изхвърлили стария водомера, за което аз разбрах много късно. Искам да попитам каква е процедурата при такава ситуация, при положение, че в имота никой не е живял и в момента ни живее? Към кого мога да се обърна?

 21. Здравейте ,
  закупих си апартамент на 26.08. 2006г. и установих, че водомерът е бил в неизправност отмного години, като са начислявали служебно кум/м. Ние също продължихме по този начин, но от няколко месеца ни начисляват безраборно куб/м. вода, Имат ли право на различни начисления ?

 22. Здравейте,
  Днес получх писмо от ВиК, че ако не заплатя дължимата сума (450лв) в срок от 14 дни, ще бъде заведено дело срещу мен. Тези задължения не са минали срок на давност. Тъй като на този етап нямам възможност да внеса тази сума в определения от тях срок искам да попитам дали е възможно да внеса някаква част и да избегна съдебните процедури? Правя периодични плащания до този момент като последното такова е от 01.02.2018.

  1. Срещу определан сума можете да възразите на много основания, не само поради погасителна давност.
   Отделен е въпросът – дали такива са налице.
   Иначе ВиК операторите дават възможност за разсрочване на задълженията, като доколкото редовно правите вноски по уговорения план, не следва и да предприемат действия по съдебен ред.
   адв. Генчева

 23. Нямам вода на къщата от както Март месец отворих изолиращия кран. Повиках ги чрез техния оператор, но още нямам отговор. Потърсих кмета на село Старо Село – Радомир. Той ги търси вече три седмици. В последствие ми каза че са се разбрали с шефа на ВиК да оправят проблема, но явно са подиграват и с него и с мен. Имам фирма за отглеждане на екзотични гъби и ми е необходима тази вода. Какво да направя ? Да си потърся адвокат и вещо лице да ми изчисли ползите и загубите на бизнеса ми и да ги- ви съдя ли ? А кажете сега !

  1. Здравейте,
   ако не сте съгласен с действията на ВиК оператора е препоръчително да се предприемат действия – по административен или съдебен ред.
   От опит знам, че ако оставите нещата на „тяхата воля“ може доста време да почакате и накрая без изобщо да има резултат.
   Поздрави

 24. Здравейте, адв. Генчева,
  живея в блок с общ водомер на три входа. При ремонти на апартаментите новодошли съседи-собственици спират крана на общия водомер и след това не го отварят докрая , а понякога са го забравяли затворен. Дори и при отворен не докрай кран водата достига трудно до високия етаж, на който живея.
  От ВиК ме посъветваха „да се разбера със съседите“ и че пипането на общия водомер по време на ремонти не е тяхна работа. В интернет не намирам статии относно въпросите:
  1. Трябва ли да има предизвестие при спирането на водата във входа по време на ремонти на жилищата.
  2. Кой има право да спира и пуска крановете на общия водомер? И как се процедира при такъв казус- безотговорно поведение , приничяващо периодичен тормоз?

 25. Здравейте, адвокат Генчева! Преди дни беше засечен водомерът на майка ми, която е сама и живее на село, 360 кубика вода. Последво е идвал оператор август 2017г. А до момента майка ми всеки месец си плаща служебни 7 кубика, които и ги пишат служебно. Бихте ли ни насочили как да процедираме? Благодаря предварително!

  1. Здравейте,
   като за начало да се обърнете към опертора за изясняване на ситуацията.
   Поздрави

 26. Здравейте уважаеми госпожо, господине,

  Живея в къща в парцел на който съпругът ми е собственик, парцелът е водоснабден от 1964 г. от предишен собственик, който вече е починал, имам всички необходими документи. В парцела има стара къща, която е била собственост на родителите на моя съпруг. През 1998г. започнах строеж на нова къща, която е пристройка към съществуващата стара къща. Софийска вода разреши да ползвам съществуващия водопровод от 1964. като ми издавоха партида на която аз съм титуляр. Двата водомера са приходни т.е. основни. След години срещу моята къща построиха шест малки къщи, които са в един парцел . При водоснабдяването строителят прекъсва моят водопровод и го присъединява към неговият, без никой да ми иска съгласието или да ме уведоми, какво означава това и какви са последите. Така моят водомер от приходен става контролен и аз се превърнах от абонат с приходен водомер в абонат с контролен водомер, а приходния /основен/ се намира в другия парцел с шестте малки къщи, при положение, че между моят парцел и шестте има улица с широчина 8 м. Проблемът е от 2010г. На фактурите пише етажна собственост и аз получавам тримесечни сметки от порядъка на 300 лв. при индивидуално месечно потребление от 20- 23 кубика. Последната тримесечна изравнителна фактура е на стойност 313 лв. за 206 куб. от които 15 куб са водомер на къщата, останалите са общи нужди като етажна собственост. От 2010г. жалби, жалби, жалби до безкрай и абсолютно нищо не се случва. Благи думи, че работят в интерес на гражданите, че ще се оправи положението и накрая нищо. Започнахме да затлачваме сметките като ги плащаме по малко, а в същото време с голямото си нахалство непрекъснато ми звънят, че имаме неплатени задължения и че нещата ще станат доста по-сериозни. Моля дайте съвет към кого да се обърнем, просто ми помогнете, защото ще ми изкарат семейството на улицата за неплатени сметки. Благодаря за търпението

 27. Здравейте, адвокат Генчева!
  Моето семейство живее на втория етаж в къща на два етажа в София. На първия етаж живее друго семейство.За по-голяма яснота ще кажа,че жилищата ни са наследствени от нашите дядовци ,а къщата е строена през 1956г.
  Водомерната шахта е направена при построяването на имота (1956г.) и се намира в двора но не в самата сграда т.е. до нея има постоянен достъп.
  Намира се на около 3,5-4 метра от тротоара от където идва основната тръба , която в нашата шахта се разделя на две отделни захранващи тръби с вече монтирани на всяка една от тях спирателен кран , водомер и пак спирателен кран за всеки етаж т.е.всеки етаж си е с отделен водомер.
  Преди 5-6г бяха минавали (без предварително да ни информират разбира се) по къщите за смяна на водомерите и тогава са направили смяна на водомера на 1-вия етаж защото е имало човек(пенсионер) в момента но не и нашия.От тогава сме подавали няколко пъти заявление по телефона в „Софийска вода“ за смяна на водомера и поставяне на пломба на нашия за чиято липса установихме след смяната на водомера на 1-вия етаж като последната ни заявка е от преди месец.
  Преди около 2 седмици ми се обади по телефона служител на „Софийска вода“ и ми каза, че трябва да се направи проверка от тяхна страна на водомерната шахта . Дойде служител на „Софийска вода“ на проверка и правейки огледа каза, че трябва да се монтира от тяхна страна на общата захранваща тръба друг спирателен кран и нов общ водомер преди двата водомера за двата етажа ,казвайки че това е по някаква нова наредба от преди година (или нещо такова).
  Въпросът ми към вас е има ли такава наредба за която споменава служителят им и задължени ли сме да имаме общ водомер преди другите два лични водомери.
  Ще ви бъда много благодарна ако успеете да ми помогнете по казуса защото според мен всичко това е за да си покриват някакви техни загуби.

  1. Здравейте,
   когато е налице повече от един потребител следва да има и общ водомер, който се монтира от Вик оператора и е негова собственост.
   Същият се монтира преди Вашите два водомера.
   Така, както сте изложили фактите, поведението на ВиК оператора е правомерно.

 28. Здравейте,
  къде мога да подам жалба срещу ВИК за постоянното спиране на водата,след като сме звъняли на Връзка с аварий,подаване на хиляди сигнали че няма вода,говорене с управитвли и т.н.но без резултат.

  1. Здравейте,
   след като имате вече подадени жалби и не сте удовлетворени от отговора, можете да се обърнете към КЕВР, като подадете жалбата ЧРЕЗ Вик оператора.
   Поздрави

 29. Здравейте,
  Живеем в блок с 18 апартамента и 10 офиса.От година-две насам започват да ни се начисляват големи количества общ водомер на апартамент, като последния месец са ни написали 14 куб.м.общ водомер само на нашия апартамент.Общо за 1 месец за тричленно семейство плащаме 95 лв (в град Добрич). Опитвахме се да подаваме жалби в местното ВиК, от там ни отговориха, че за проверка на общия водомер трябва колективна жалба, подадохме такава.Два месеца нещата бяха нормални, оказа се, че някои от апартаментите и офисите дори нямат партиди, консумират вода, но не допускат инкасатори в апартаментите. Аз лично вече незнам какво следва да направим, разбрахме, че в блока има и хора, които манипулират водомерите си и явно плащаме и тяхната вода. Съседите редовни платци са отчаяни и мислят и те да прибягнат към такива незаконни методи, но това ще рефлектира още повече на тези, които плащаме!ВиК Добрич не ни обръщат особено внимание, инкасаторките вдигат рамене.Моля кажете ни когато и след пускането на жалба няма решение на проблема, какво следва да направим?Жалба към КЕВР?

  1. Здравейте,
   след като ВиК операторът бездейства, КЕВР е органът, който разполага с правомощието да изисква имформация и да дава указания.
   Жалбата се подава чрез ВиК оператора до КЕВР.
   Поздрави

 30. Вече трети месец налягането на водата е много ниско не само през уикенда , но и в делнични дни с обяснението , че тръбите се пукат при високо налягане. Какво мога да направя за да ми увеличат налягането на водата

  1. Здравейте,
   не знам какво имате предвид под обяснение, но официалният ред е подаване на жалба, на която да получите писмен отговор.
   Вече, ако отговорът не Ви задоволява, се предриемат последващи стъпки.
   Точно за казус с ниско налягане към момента имам образувано дело пред Адм. съд – София град, поради факта че и КЕВР не подхожда адекватно към проблема.
   Ако желаете да бъдат предприети стъпки и за разрешаване на Вашия проблем, можете да се свържете с мен на тел. 0988868791.
   Поздрави,
   адв. Генчева

 31. Здравейте, след отчитане от Софийска вода, служителят се връща няколко пъти в банята, в резултат на което се усъмнихме, че има проблем. Попитахме дали всичко е наред-отговори:горе-долу. Дойде ни сметка над 300 лева, като досега сме плащали по 30. Изпратиха хора, които описаха водомера и написаха контролен лист, на който пише че има проблем и водомерът не работи правилно. След като занесохме контролния лист в офиса, те го погледнаха и казаха, че трябва да се платят и сме го изразходили.

 32. Имам апартамент номер 33, в който от години не живее никой. Реших да го оправя малко. Човекът който започна да ми сменя старите тръби в банята е изхвърлил и водомерът. И сега съгласно чл. 49 мисля че беше ми се съставя протокол и ме карат да заплатя разликата на целия блок което е над 1000лв.

  Жената която проверява водомерите не винаги влиза вътре в апартаментите и си пише кубици в тетрадката си. Баба ми живее в апартамент 34. Последните няколко пъти човекът който пише данните на водомера не е пожелал да влезне в ап. 33 понеже не живеел никой и така няколко месеца плащах по 2 кубика понеже е писал на глава, даже нямаше изразходване на вода.

  От ВИК ми съобщиха понеже няма стар водомер и няма как да докажат за стари сметки, пък имам фактури, където съм плащал. Там е описано точно колко съм плащал, разлика и т. Н.

  Какво мога да направя за да не платя тези 1100,които даже според мен не са никаква точна разлика измерени от ВИК

  1. Здравейте,
   няма основание да Ви се вменят задължения за „разликата на целия блок“.
   Ако разполагате с документи за плащане и с каквито и да било документи за проверка от страна на ВиК и предписания, моля да се свържете с мен на имейл – gencheva.lawoffice@gmail.com.
   За да обсъдим казуса с повече конкретика.
   Поздрави,
   адв. Генчева

 33. Преди 2 седмици беше направен ремонт в банята. Смяна на тръби и т.н. Майсторът е изхвърлил стария водомер без да уведоми ВИК в гр. Кърджали. Купил е нов и го е сложил само в банята без да монтира. В този апартамент от години не живее никой. Въпреки това, операторът който всеки месец минава да отчита водомерите, без да влиза пише по 2 кубика на този апартамент. Имам фактури за всеки месец и разлики, които пише, че е останало. Апартаментът е номер 33. Баба ми живее в апартамент 34. Когато питала операторът дали иска да влезне и да провери водомера в ап.33, операторът не поискал и просто написал 2 кубика. Говорих с шефката на ВИК в гр. Кърджали и ме уведоми, че когато не присъства някой в даден апартамент се пише някакви кубици. Това ми се стори доста нередно. Как като няма някой ще се пишат кубици и т.н. Но понеже не си знам все още правата просто се съгласих.

  Сега от ВИК ни начислиха 1100лв разлика за целия блок. Незнам дали мога да оспорвам това. Днес 28.01.2019 казаха, че пускат протокол за това и кубиците ще ни се начислят.

  Има ли начин да обжалвам това? Да се отърва от тази сума?

 34. Здравейте,

  От доста време разликата между замерванията на индивидуалните водомери и на общият водомер са фрапиращи. Ще имаме общо събрание след 2 дена за да обсъдим ситуацията и вземем мерки срещу тези които не отварят / не записват цифрите. Можем ли с протоколно решение от Събранието да поискаме тази разлика да бъде разпределяна само върху тези абонати, които не са отворили. Нямаме течове по общите части. Дори и да има теч в апартамент, където не се отваря, ние няма как да знаем и няма как да отворим. какво да направим?
  Благодаря ви!

 35. Здравейте,
  Имам следния въпрос: Живея в къща, която е на 5 м. над нивото на пътя и тротоарния кран. След като се появи теч между тротоара и подпорната стена, се обадих на ВЙК. Човека, който дойте каза, че това не е чиста вода ,а канализацията си е мой проблем. Потърсих познат служител от ВЙК, който каза, че няма друг начин освен да си платя, защото не се занимават в частни имоти. Това как е регулирано от закона, трябвали сам да поемам разходите за подмяна на тръбата за чиста вода, защото е силно корозирала и подмяната на мръсната тръба, която има спукване.
  Бих се радвал да получа отговор, защото проблемът ми е сериозен.
  Благодаря предварително.

  1. Здравейте,
   Първо след подаден сигнал е редно да бъде съставен протокол за проверката и констатациите, а не само устни твърдения и отговори.
   Това е важно като констатация къде и какъв е проблемът.
   Първо процедирайте с официална жалба и съответно официално становище на оператора, за да се уточни къде точно е проблемът.
   Информацията, която излагате е крайно недостатъчна за да Ви дам конкретен отговор.
   Поздрави

 36. Здравейте,
  казусът е следният:
  Към жилищно водоснабдителната мрежа на блока поетапно са свързани едноетажна къща и хотел. Кубиците които се натрупаха за последните поне 3 месеца са почти 900 .Сума , която е не посилна за хората ,които живеят в блока. Няма протокол за присъединяване, няма никакъв документ. Хотелиерът отказва да се включи в преразпределението на кубиците. Въпросът е жалбата-искане може ли да провокира проверка и на каква наредба/закон да се позова.

  1. Здравейте,
   можете да напишете жалбата в свободен текст като посочите нередностите, които според Вас са налице.
   Посочването на разпоредби без познаване на цялостната материя няма да бъде от полза.
   Поздрави,
   адв. Генчева

 37. Възможно ли е да сложа хидрофор след водомера с цл по добро налягане. Защото нямам вода на втория етаж. Водоисточника на селото е от извор.

  1. Здравейте,
   след водомера на сградно водопроводно отклонение задълженията за поддръжка са изцяло Ваши.
   Обърнете се към ВиК оператора за запознаване с намеренията, които имате.
   Потребителите имат право на хидрофорна инсталация, но имайте предвид че ще бъде за Ваша сметка. Не очаквайте оператора да покрие разходите.
   Поздрави,
   адв. Генчева

 38. Здравейте!
  В блока на родителите ми има високи суми от разпределение от общия водомер. Тъй като в другите два входа има заведение и магазин, решиха да поставят общ водомер само за техния вход и го поставиха в коридора на мазето. Служителите на ВиК обаче отказват да го признаят за легитимен, и настояват, че трябва да бъде преместен в съседния вход, в частно мазе. Какво казва законодателството за такива случаи?

  1. Здравейте,
   крайно неясно са изложени фактите, като например кои са тези, които „решиха да поставят общ водомер“. Собственици на имоти не могат да монтират общ водомер. Не и по смисъла на действащата Наредба. Ако можете да изложите ясно факти и обстоятелства, тогава може и да се продобие яснота, кои действа са основателни и кои не, в конкретния случай.
   Поздрави

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.