Развод от разстояние…възможно ли е?

Развод от разстояние…възможно ли е?

Можем ли да подадем искова молба за разтрогване на брака пред български съд, ако не живеем и не работим в България и не можем да се явим в съдебно заседание?

Позицията на българските съдилища по въпроса е била противоречива, но това е преодоляно с решение на Върховния касационен съд/ решение 164/15.05.2013 г./. Решението е постановено по реда на чл. 290 от Граждански процесуален кодекс и има задължителна сила за всички съдилища на територията на Република България.

Какъв е казусът, който е отнесен за разглеждане пред съда?

Ищецът е напуснал България и се установил трайно в Италия, където живее и работи.

По силата на чл.3 т.1 б.б от Регламент (ЕО) 2201/ 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, тъй като ищецът е български гражданин, както и съпругата му, българският съд е компетентен да разгледа предявения иск за развод.

Първоинстанционният съд е приел исковата молба и е насрочил първо съдебно заседание по делото, в което ищецът не се е явил, но се е явил неговият процесуален представител, който разполагал с изрично пълномощно и е заявил, че поддържа исковата молба. Поради неявяване на ищеца, първоинстанционният съд е прекратил производството по делото.

Според ВКС обаче, предвид продължителното отсъствие на ищеца от страната, неявяването му в първото съдебно заседание не е било основание за прекратяване на производството по делото.

Следва да бъде изключена възможността производството по делото да бъде прекратено тогава, когато ищецът не се явява поради отсъствие от държавата на сезирания съд, но изпраща процесуален представител с изрично пълномощно, който от негово име потвърждава волята му да поиска разтрогване на брака.

Top