Фирма без упражняване на дейност. Имам ли задължения?

Фирма без упражняване на дейност. Имам ли задължения?

Имате фирма, но същата не упражнява дейност и в един момент редица институции Ви напомнят, че имате задължения спрямо тях. Под задължения визирам не толкова парични такива, а задължения за подаване на данъчни декларации, годишни финансови отчети и прочие, при неизпълнение на които подлежите и на санкция.

И така в един момент си припомняте, че такава съществува и както в представите Ви това не е било проблем, се чудите какви са адекватните стъпки да предприемете за да избегнете всякакви неприятности.

Моят съвет е, ако дадено търговско дружество съществува само „на хартия“, да предриемете стъпки към освобождаване от това бреме. На практика можете да направите това по два начина:

  • Ликвидация
  • Продажба

Определено втората възможност е по-лека и кратка за изпълнение, но пък трябва да съществува и лице, което да желае да я закупи. На практика, ако искате да продадете бизнес, съществуващ само на хартия едва ли ще има много желаещи. В България се създаде порочна практика да се продават фирми на лица, които извършват „услугата“ срещу заплащане. Това се случва, когато са налице множество задължения и към момента все още не съществува законов мехнизъм, която да я спре. За съжаление последствията остават за кредиторите, които колкото и дела да спечелят и колкото изпълнителни производства да образуват няма възможност да получат и част от паричните вземания.

В практиката ми, най-често за проблеми при фирми, които не упражняват дейност, са се обръщали чужденци – предимно от Англия и Ирландия. Проблемът при тях възниква при закупуване на недвижим имот, заедно със земя. Да, били са длъжни да регистрират фирми, но определено не са разбирали последствията от това. Осъзнават ги, когато искат да пристъпят към покупко-продажба на имота си и тогава разбират и за неизпълнените си задължения. Което освен да забави намеренията им и да ги натовари финансово – друг ефект няма.

Всичко гореизложено се отнася и за български граждани, които са се дезинтересирали от това, че имат регистрирано търговско дружество и не са изпълнили задълженията си по закон.

Конкретно поводът за настоящата статия беше запитване от клиент, което е следното – получавам обезщетение за безработица от НОИ, но имам регистрирано ЕООД и съм вписан като управител. Същото не упражнява дейност и не реализира приходи. Ще имам ли проблеми с НОИ?Ще искат ли връщане на сумите, които съм получил като безработно лице?

Накратко съдът е приел, че независимо дали едно търговско дружество упражнява дейност или не, то на вписания като управител не следва да се изплаща обезщетение за безработица. Излагат се мотиви в следната насока – регистрация на едно дружество се извършва с цел бъдещо осъществяване на дейност, от която работещите в дружеството да получават доходи. Обратното предполага заличаването на неработещо и безперспективно регистрирано дружество. Поради това съгласно чл.4, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване – задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: т.1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; т.2. – лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества. В цитираната разпоредба законодателят е въвел като задължително условие за регистрираните съдружници в търговски дружества да внасят съответните осигурителни вноски, без значение дали осъществяват някаква дейност.

На практика тези лица не са освободени от внасяне на осигурителни вноски, а от друга страна, докато са вписани в търговския регистър се предполага наличието и на правоотношение, което парализира възможността за получаване на обезщетение за безработица.

В конкретния казус, от НОИ явно не са извършили справка и не са констатирали, че лицето фигурира като вписан управител, затова е и отпуснато обезщетение за безработица. В същото време обаче, за да предприеме последващи действия, НОИ трябва да издаде административен акт, в който същите да бъдат обосновани, като засегнатото лице разполага с възможността да обжалва.

Мисля, че накратко – без претенции за изчерпателност, успях да изложа, защо не е във Ваш интерес да продължавате съществуването на търговско дружество, което на практика не реализира приходи за Вас, но не Ви освобождава от задълженията, свързани със съществуването му в правния мир.

Ако имате въпроси свързани с ликвидация и продажба на търговско дружество, не се колебайте да се свържете с нас на посочените в сайта ни телефони и имейл адрес.

Top